Thiết lập mục tiêu S.M.A.R.T

24/11/2021 2:26 Chiều | Ebook

Để đạt được thành công trong kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp cần xây dựng các mục tiêu chiến lược cho không chỉ doanh nghiệp mà còn cho mỗi bộ phận, cá nhân của mình. Các mục tiêu đó sẽ chỉ đạo hành động, tạo động lực làm việc, và cũng có thể được sử dụng như một tiêu chuẩn đánh giá đo lường hiệu suất doanh nghiệp. Đặc biệt, những mục tiêu chiến lược được thiết lập cần cụ thể, có thể đo lường, phải thực tế và có mốc thời gian xác định, hay nói cách khác là cần đáp ứng các tiêu chí SMART.

Tải Ebook