Bảng Giá KPI

Chọn gói giải pháp
phù hợp với bạn

Quản lý mục tiêu
Quản lý KPI
Quản lý công việc
Check in Mục tiêu
Quản lý dự án
Đánh giá theo quy trình
Đánh giá 360/Khảo sát
Lưu trữ tài liệu nội bộ
Mạng xã hội nội bộ (Insider)
Chat/Video Peer to peer
Phê duyệt trực tuyến
Dung lượng lưu trữ
Phí khởi tạo
KPI PRO

Liên hệ để nhận giá tốt nhất

Chi tiết tính năng
Quản lý mục tiêu
Quản lý KPI
Quản lý công việc
Check in Mục tiêu
Quản lý dự án
Đánh giá theo quy trình
Đánh giá 360/Khảo sát
Lưu trữ tài liệu nội bộ
Mạng xã hội nội bộ (Insider)
Chat/Video Peer to peer
Phê duyệt trực tuyến
Dung lượng lưu trữ

200MB/người

Phí khởi tạo

10,000,000VND

KPI PLUS

Liên hệ để nhận giá tốt nhất

Chi tiết tính năng
Quản lý mục tiêu
Quản lý KPI
Quản lý công việc
Check in Mục tiêu
Quản lý dự án
Đánh giá theo quy trình
Đánh giá 360/Khảo sát
Lưu trữ tài liệu nội bộ
Mạng xã hội nội bộ (Insider)
Chat/Video Peer to peer
Phê duyệt trực tuyến
Dung lượng lưu trữ

200MB/người

Phí khởi tạo

10,000,000VND

*Lưu ý: Thanh toán tối thiểu 12 tháng

Các dịch vụ khác (Không bắt buộc)

Danh mục Chi phí Ghi chú
Mua thêm dung lượng lưu trữ (file đính kèm)

1,000,000 VND/Tháng

1TB dung lượng
Chi phí Đào tạo nhân viên

5,000,000 VND/ Ngày