Bảng giá Workspace

  • Dưới 30 người
  • 31-60 người
  • 61-90 người
  • Trên 90 người

Chọn gói cước
của bạn

Quản lý dự án
Quản lý công việc cá nhân
Lưu trữ tài liệu nội bộ
Phê duyệt trực tuyến
Chat/Video Peer to peer
Dung lượng lưu trữ
Phí khởi tạo
Workspace One

1,800,000đ

/1tháng
Tối đa 30 người

Chi tiết tính năng
Quản lý dự án
Quản lý công việc cá nhân
Lưu trữ tài liệu nội bộ
Phê duyệt trực tuyến
Chat/Video Peer to peer
Dung lượng lưu trữ

200MB/người

Phí khởi tạo

10,000,000VND

Workspace

1,800,000đ

/1tháng
Tối đa 30 người

Chi tiết tính năng
Quản lý dự án
Quản lý công việc cá nhân
Lưu trữ tài liệu nội bộ
Phê duyệt trực tuyến
Chat/Video Peer to peer
Dung lượng lưu trữ

200MB/người

Phí khởi tạo

10,000,000VND

Workspace Pro

1,950,000đ

/1tháng
Tối đa 30 người

Chi tiết tính năng
Quản lý dự án
Quản lý công việc cá nhân
Lưu trữ tài liệu nội bộ
Phê duyệt trực tuyến
Chat/Video Peer to peer
Dung lượng lưu trữ

200MB/người

Phí khởi tạo

10,000,000VND

*Lưu ý: Thanh toán tối thiểu 12 tháng

Các dịch vụ khác (Không bắt buộc)

Danh mục Chi phí Ghi chú
Mua thêm dung lượng lưu trữ (file đính kèm)

1,000,000 VND/Tháng

1TB dung lượng
Chi phí Đào tạo nhân viên

5,000,000 VND/ Ngày